Vacature Raad van Toezicht

Internationaal Theater Amsterdam (ITA) is één van de grootste theaterorganisaties van het land. Ons theater in het hart van Amsterdam is het thuis van ons eigen internationale ensemble met de beste acteurs die ons land rijk is, maar ook van vele andere podiumkunstenaars uit binnen– en buitenland. Huis en ensemble vormen samen een unieke instelling, die vanuit een eigentijdse visie programmeert, produceert en inspireert.

Vacature Raad van Toezicht

Profiel van alle leden van de Raad van Toezicht:

Affiniteit en netwerk

 • Een warm hart voor cultuur in het algemeen, podiumkunsten en ITA in het bijzonder
 • Kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting
 • Bereidheid om een ambassadeursrol te spelen voor de stichting door het eigen netwerk te betrekken
 • Een divers netwerk dat een weerspiegeling vormt van en inzetbaar is voor het werkgebied van de stichting
 • Nationale en internationale ervaring

Bestuurlijke competenties

 • Ervaring in het besturen van dan wel het houden van toezicht op de directie van een soortgelijke stichting
 • Ervaring op het gebied van cultural governance
 • Bereid en in staat zijn om tijdelijk te kunnen voorzien in de directie van de stichting bij belet en ontstentenis van (leden van) de directie
 • Organiseert en regisseert de informatievergaring zelfstandig
 • Bezoekt de werkvloer, observeert en koppelt terug in de raad van toezicht
 • Reflecteert en spreekt de directie aan op het naleven van doelstellingen en de kwaliteit van het primair proces
 • Elk lid kan gesprekspartner zijn voor de directie
 • Elk lid is in staat om ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch te opereren
 • Spreekt met verschillende stakeholders
 • Ziet erop toe dat de directie voldoende sensitief is voor de belangen van stakeholders van een gesubsidieerde instelling in de culturele sector
 • Ziet erop toe en draagt eraan bij dat subsidiegevers tijdig en adequaat worden betrokken bij relevante besluitvormingsprocessen
 • Ziet erop toe dat de organisatie voldoende flexibel is om op veranderingen te kunnen anticiperen;
 • Staat ervoor in dat bij benoeming geen tegenstelling of verstrengeling van belangen in de weg staat
 • Heeft de attitude van een (kritische) bestuurlijk toezichthouder en niet de ambitie om de organisatie zelf te gaan leiden

Persoonlijke competenties

 • Open, integer, respectvol
 • Werkzaam kunnen zijn in teamverband, een actieve en positieve bijdrage leveren aan het collectief van de raad van toezicht
 • Zich voortdurend scholen en bijscholen in competenties die zijn gericht op het opvangen van en ontvankelijk zijn voor formele en informele feedback vanuit de directie en organisatie, maar ook vanuit de maatschappelijke omgeving
 • Werkt vanuit een eigen toezichtvisie en draagt actief bij aan het formuleren en consistent bewaken van een gemeenschappelijke visie van directie en toezichthouders
 • Draagt zorg voor een vruchtbare relatie met de directie
 • Reflecteert op de gezamenlijk geformuleerde kernwaarden en respecteert deze in woord en daad: onafhankelijk en bevragend, gedreven door de inhoud, relevant en urgent, spraakmakend en verrijkend, grootstedelijk en pluriform, tolerant en gastvrij
 • Past als persoon binnen de samenstelling van de raad van toezicht op het moment van benoeming

Objectiviteit en beschikbaarheid

 • In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien
 • In staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan
 • De bereidheid om zitting te nemen in commissies binnen de raad van toezicht
 • Geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming
 • Het aantal commissariaten c.q. toezichthoudende functies van één persoon wordt zodanig beperkt dat een goede taakvervulling wordt gewaarborgd en bedraagt niet meer dan vijf binnen de culturele sector, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen, een bestuur of een raad van toezicht dubbel telt

Aanvullende profielen van leden van de Raad van Toezicht

 • Tenminste één lid heeft inhoudelijke deskundigheid (theater in ruime zin, educatie) en leidinggevende ervaring met creatieve processen
 • Eén lid draagt vanuit sociaal maatschappelijke expertise en netwerk bij aan de relatie tussen ITA en de stad Amsterdam
 • Tenminste één lid heeft relevante financiële en economische kennis
 • Eén lid beschikt over ervaring als eindverantwoordelijk manager van een grote organisatie of onderneming; of heeft relevante kennis en ervaring met strategie en organisatie management
 • Eén lid heeft kennis van het juridische terrein en sociale verhoudingen
 • Eén lid dat voldoet aan het voorliggende profiel, wordt op voordracht van de OR benoemd (geen medewerker van ITA)
 • Woont in de agglomeratie Amsterdam
 • Afhankelijk van de reeds beschikbare profielen kan affiniteit met duurzaamheid, horeca, en/of culturele diversiteit of een kandidaat jonger dan 40 een pré zijn
 • Verschillende specifieke profielen kunnen in één persoon verenigd zijn

Voor de huidige twee vacatures zoekt de Raad van Toezicht specifiek naar kandidaten met het volgende profiel:

 • Inhoudelijke deskundigheid (theater in ruime zin, educatie) en leidinggevende ervaring met creatieve processen
 • Sociaal maatschappelijke expertise en netwerk binnen de stad Amsterdam
 • Relevante financiële en economische kennis
 • Culturele diversiteit of een kandidaat jonger dan 40, afspiegeling van Amsterdam en publiek in de breedte

Geïnteresseerd?

Stuur je motivatie en CV uiterlijk 7 mei 2022 op naar: https://ita.homerun.co/

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar: Martine.Lanting@ita.nl

Meer informatie over ITA kun je vinden op: https://ita.nl/nl/

ITA wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen.