18 december / Internationaal Theater Amsterdam

ITA start breed onderzoek naar eigen bedrijfscultuur

Internationaal Theater Amsterdam zet een volgende stap om een veilige werkomgeving te waarborgen en start in januari 2024 een breed onderzoek naar de bedrijfscultuur bij ITA. Het onderzoek zal worden gedaan door een externe en onafhankelijke partij, bureau Verinorm. Op advies van Verinorm houdt ITA deze interne enquête onder het personeel.

Marjan Olfers, directeur van Verinorm: “Op dit moment loopt er een persoonsgericht onderzoek. Dat onderzoek bevindt zich thans in een eindstadium. Op basis van de signalen die naar voren zijn gekomen en twee eerdere interne onderzoeken uit 2021 en 2023 is het advies om de cultuur en sociale veiligheid binnen ITA breder te onderzoeken.

Het doel van het onderzoek is te kijken hoe het staat met sociale veiligheid binnen ITA. Dit onderzoek, waarin naast een schriftelijke anonieme enquête onder alle medewerkers, ook een aantal ITA-medewerkers wordt geïnterviewd, geeft mensen de mogelijkheid om ervaringen te delen in een vertrouwelijke omgeving. Samen met de medewerkers kijken we ook naar mogelijke oplossingen.”

Onderzoeken 2021 & 2023
In 2021 is er bij ITA een onafhankelijke inventarisatie door het bureau ‘de Vertrouwenspersoon’ gedaan naar het werkklimaat op een specifieke afdeling. Dit gebeurde na signalen over een werkcultuur die door sommigen mogelijk als onveilig werd ervaren. De inventarisatie heeft uitgewezen dat er geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Met een externe procesbegeleider heeft het team vervolgens in kaart gebracht hoe communicatie en dagelijkse aansturing beter konden verlopen en die aanpassingen zijn vervolgens doorgevoerd.

In 2023 heeft er een onderzoek plaatsgevonden door onafhankelijk extern onderzoeksbureau Z-I-N naar aanleiding van een aantal incidenten dat zou hebben plaatsgevonden rondom een voorstelling van het ITA-Ensemble in Adelaide, Australië in maart 2023. In het belang van de sociale veiligheid op de werkvloer van cast en crew zijn indertijd maatregelen getroffen. Uit het onderzoek is gebleken dat er sprake is geweest van verbaal grensoverschrijdend gedrag. De resultaten van het onderzoeksrapport zijn besproken met de betrokkenen. Er zijn passende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Over genomen maatregelen doen wij omwille van de privacy van de betrokkenen geen uitspraken.

Op dit moment loopt er naar aanleiding van meldingen door Hélène Devos een persoonsgericht onderzoek door bureau Verinorm. Dat onderzoek bevindt zich thans in een eindstadium. Conclusies zullen worden vastgelegd in een eindrapport. Lopende het onderzoek doen wij omwille van de privacy van de betrokkenen geen uitspraken.-|-Maatregelen
De afgelopen jaren zijn door ITA diverse maatregelen genomen om de sociale veiligheid op de werkvloer te vergroten. Er is een regeling ongewenste omgangsvormen gekomen. Een externe vertrouwenspersoon is aangesteld, evenals een intimiteitscoördinator voor het ensemble. Er is een focusgroep veilige werkvloer van start gegaan waaraan medewerkers, OR-leden en managementteam deelnemen. Doorlopend krijgen medewerkers trainingen op het gebied van sociale veiligheid, diversiteit en inclusie. Jaarlijks vindt een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) door een onafhankelijk bureau plaats, waarbij vragen over sociale veiligheid en inclusie worden gesteld en we kunnen meten hoe de medewerkers hun werkomgeving ervaren en beoordelen. Dit MTO staat los van het hierboven genoemde onderzoek door Verinorm.

Met ingang van dit seizoen is een aantal systemen toegevoegd om de veiligheid tijdens het repetitie- en speelproces te waarborgen. Zo wordt er door de acteurs per voorstelling een chef d’acteur gekozen, bij wie andere acteurs zich kunnen melden als er op de vloer sprake is van onveilige situaties. Verder is er een check-in moment ingebouwd halverwege het repetitieproces waarbij de acteurs in een specifieke voorstelling zonder de gastregisseur alleen met de artistiek directeur spreken over hoe het proces gaat. Company call is ook een nieuw systeem, waar technici en acteurs een uur voor aanvang van een voorstelling samenkomen om eventuele aandachtspunten te bespreken.

We hechten grote waarde aan een werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag is volstrekt onaanvaardbaar. Daar waar we afwijkingen constateren van onze waarden en normen acteren we direct en gericht, met als doel om de sociaal veilige werkomgeving te borgen. Alle meldingen worden buitengewoon serieus genomen en opgevolgd.

Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal en hun veiligheid en werkplezier staat voorop. Wij blijven alert op signalen van sociale onveiligheid op de werkvloer en zetten ons onverminderd in om ongewenst gedrag tegen te gaan. Daarin leren we voortdurend bij, in open dialoog met onze medewerkers en andere stakeholders over hoe we met elkaar op een inclusieve manier het beste theater kunnen maken en continu blijven werken aan een sociaal veilige omgeving.

Noot voor pers

Op dit moment is rust en ruimte nodig om zorgvuldig tot antwoorden en oplossingen te komen. We doen naar aanleiding van bijgaande informatie dan ook geen aanvullende berichtgeving.