ANBI

Stichting Internationaal Theater Amsterdam is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht.

De Belastingdienst vraagt in uw aangifte naar het RSIN van uw ANBI. Voor Stichting Internationaal Theater Amsterdam is dat 814077821.

Internationaal Theater Amsterdam

Marnixstraat 427
NL - 1017 PK Amsterdam
T | +31 (0)20 795 99 00
E | info@ita.nl
BTW
NL 814077821B01
ANBI/RSIN 814077821
KvK
34217412
Rekeningnummer
NL15 RABO 0309 1666 24

Lees meer over de fiscale voordelen van schenken aan de Stichting Internationaal Theater Amsterdam.

ANBI

Doelstelling, visie en missie

Doelstelling
De stichting Internationaal Theater Amsterdam streeft na en heeft ten doel:
- het produceren, programmeren en presenteren van theater in de ruimste zin van het woord
- de organisatie en uitvoering van overige culturele, kunstzinnige en educatieve projecten
- het beheer en de exploitatie van het theater aan het Leidseplein te Amsterdam
- het - met het oog op bovenstaande doelomschrijving - op enigerlei wijze deelnemen in, besturen van en toezicht houden op vennootschappen.

De stichting is niet gericht op het maken van winst.

Visie
ITA is een eigentijds en internationaal theater in het hart van Amsterdam, met een spanwijdte die reikt van de Amsterdamse buurten tot de hele wereld. ITA produceert én programmeert toonaangevende toneel– en dansvoorstellingen. Ons monumentale gebouw aan het Leidseplein is het thuis van een eigen grootschalig internationaal repertoiregezelschap, maar ook van vele andere podiumkunstenaars uit binnen– en buitenland. ITA is een plek waar festivals en BIS– en Fondsgezelschappen hun artistieke ankerpunt vinden. Een open huis dat via de ITA–Academy inspireert tot talentontwikkeling, debat, ontmoeting enhet ontdekken van je eigen creativiteit als bezoeker. Een springplank voor de makers van nu en die van morgen. Een huis dat in een permanente relatie staat met een groot, breed en divers publiek in de stad, het land en de wereld.

Missie
Onze missie is een breed en groot publiek trekken, door scherpe, urgente theaterproducties van het vaste ensemble en door theater- en dansprogramma’s van nationale en internationale gezelschappen.

Organisatie en governance

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit:
- Leontine van der Goes (voorzitter)
- Sandra den Hamer (vice voorzitter)
- Frank Haffmans
- Uğur Özcan
- Farid Tabarki
- Janneke van der Wijk

Directie
ITA heeft een driehoofdige directie die een collegiaal bestuur vormen. Allen zijn statutair bevoegd en dragen gezamenlijk een gedeelde eindverantwoordelijkheid. Alle drie de directeuren vallen hiërarchisch rechtstreeks onder de Raad van Toezicht. De directie bestaat uit:
- Clayde Menso
- Eline Arbo
- Denise de Boer

Beloningsbeleid
Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

De werknemers van Internationaal Theater Amsterdam vallen onder CAO Toneel en Dans.

Code Cultural Governance
De Raad van Toezicht past de Code Culturen Governance toe. Ze vormt voor de RvT een leidend instrument bij het toezicht houden. De directie is verantwoordelijk voor de organisatie. In de statuten staat beschreven welke besluiten vooraf goedkeuring behoeven van de RvT, waarmee de grenzen van de statutaire bevoegdheid van de directie duidelijk zijn aangegeven. De financiële controle is geformaliseerd middels het vaststellen van een reglement en de vorming van een auditcommissie.

Jaarverslag en jaarrekening