ANBI

Stichting Internationaal Theater Amsterdam is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht.

De Belastingdienst vraagt in uw aangifte naar het RSIN van uw ANBI. Voor Stichting Internationaal Theater Amsterdam is dat 814077821.

Internationaal Theater Amsterdam

Marnixstraat 427
NL - 1017 PK Amsterdam
T | +31 (0)20 795 99 00
E | info@ita.nl
BTW
NL 814077821B01
ANBI/RSIN 814077821
KvK
34217412
Rekeningnummer
NL15 RABO 0309 1666 24

Lees meer over de fiscale voordelen van schenken aan de Stichting Internationaal Theater Amsterdam.

Doelstelling, visie en missie

Doelstelling
De stichting Internationaal Theater Amsterdam streeft na en heeft ten doel:
- het produceren, programmeren en presenteren van theater in de ruimste zin van het woord
- de organisatie en uitvoering van overige culturele, kunstzinnige en educatieve projecten
- het beheer en de exploitatie van het theater aan het Leidseplein te Amsterdam
- het - met het oog op bovenstaande doelomschrijving - op enigerlei wijze deelnemen in, besturen van en toezicht houden op vennootschappen.

De stichting is niet gericht op het maken van winst.

Visie
ITA: een vuurtoren voor theater en dans op nationaal en internationaal vlak

De fusie van Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam tot Internationaal Theater Amsterdam (ITA) is het product van een gezamenlijke toekomstvisie waarbij in het hart van Amsterdam een vuurtoren brandt van eigentijds en internationaal theater met een spanwijdte die reikt van de Amsterdamse buurten tot de hele wereld.

Door de fusie is er op het Leidseplein een, in de wereld, uniek theater ontstaan. ITA is een huis waar schouwburg en gezelschap samen een grote instelling vormen die vanuit een eigentijdse visie programmeert, produceert en inspireert. Het is de thuisbasis van een internationaal repertoiregezelschap dat de grootste internationale regisseurs aan zich weet te binden. Daarnaast bieden we het beste op het vlak van toonaangevende, grootschalige, nationale en internationale toneel- en dansvoorstellingen, verdiepingsprogramma’s rondom de voorstellingen en actualiteit, jeugdtheater en – incidenteel – muziektheater.

We zetten ramen en deuren open om de wereld binnen te halen en Amsterdam daarmee kennis te laten maken. Door diezelfde openstaande ramen en deuren laten we de wereld kennismaken met wat Amsterdam bezighoudt.

ITA is een interdisciplinair centrum dat zich richt op toonaangevende (inter)nationale theatermakers en choreografen, hedendaagse toneel- en dansproducties, aangevuld met multidisciplinair theater/dans, verdiepingsprogramma’s rondom de voorstellingen en actualiteit, jeugdtheater en – incidenteel – muziektheater.

Missie
Een sterke programmering gedurende het hele jaar, zowel in Amsterdam als in de rest van Nederland en de wereld, is de missie van ITA. Het samengaan van SSBA en TA in ITA creëert meerwaarde door de verbinding van programmering met productie. Vraag en aanbod zijn hierdoor perfect op elkaar afgestemd, waardoor bredere, allesomvattende relaties met en tussen kunstenaars en publiek ontstaan; zowel nationaal als internationaal.

Organisatie en governance

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit:
- Marry de Gaay Fortman (voorzitter)
- Leontine van der Goes (vice voorzitter)
- Otto van der Harst
- Nelsje Musch
- Frank Haffmans
- Janneke van der Wijk
- Farid Tabarki

Directie
ITA heeft een driehoofdige directie die een collegiaal bestuur vormen. Allen zijn statutair bevoegd en dragen gezamenlijk een gedeelde eindverantwoordelijkheid. Alle drie de directeuren vallen hiërarchisch rechtstreeks onder de Raad van Toezicht. De directie bestaat uit:
- Margreet Wieringa
- Wouter Van Ransbeek
- Ivo van Hove

Beloningsbeleid
Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

De werknemers van Internationaal Theater Amsterdam vallen onder CAO Toneel en Dans.

Code Cultural Governance
De Raad van Toezicht past de Code Culturen Governance toe. Ze vormt voor de RvT een leidend instrument bij het toezicht houden. De directie is verantwoordelijk voor de organisatie. In de statuten staat beschreven welke besluiten vooraf goedkeuring behoeven van de RvT, waarmee de grenzen van de statutaire bevoegdheid van de directie duidelijk zijn aangegeven. De financiële controle is geformaliseerd middels het vaststellen van een reglement en de vorming van een auditcommissie.

Zie link voor de hoofdlijnen van het beleidsplan van ITA.

Zie link voor jaarrekening 2018.